Projekt o numerze RPLD.01.02.02-10-0019/19 pt. „Opracowanie technologii efektywnego przetwarzania odpadów z przemysłu rolno-spożywczego na potrzeby fermentacji metanowej”.

11 stycznia 2022

Projekt o numerze RPLD.01.02.02-10-0019/19 pt. „Opracowanie technologii efektywnego przetwarzania odpadów z przemysłu rolno-spożywczego na potrzeby fermentacji metanowej”.

Enerbio Sp. z o.o. realizuje projekt o numerze RPLD.01.02.02-10-0019/19 pt. „Opracowanie technologii efektywnego przetwarzania odpadów z przemysłu rolno-spożywczego na potrzeby fermentacji metanowej”.

Celem projektu jest realizacja badań przemysłowych i prac rozwojowych zmierzających do opracowania innowacyjnej technologii przetwarzania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (UPPZ) oraz produktów z przetwórstwa rolno-spożywczego na potrzeby fermentacji metanowej.

Projekt współfinansowany w ramach Osi priorytetowej I. Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, działanie I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie I.2.2 projekty B+R przedsiębiorstw, typ projektu 1, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt EU