Polityka prywatności

ZAGADNIENIA OGÓLNE

Informujemy, że Enerbio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kutnie (dalej „Enerbio”) dokłada intensywnych starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność Państwa danych osobowych, a także dąży do zgodności ich przetwarzania z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz przepisami krajowymi wydanymi w związku z RODO, w tym z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności określa w szczególności zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych w związku z korzystaniem z portalu Enerbio.pl, jak również zasady przetwarzania danych związanych z subskrypcją newslettera przygotowywanego przez Enerbio, obsługą zgłoszeń i wypełnienia formularza dotyczącego kontaktu z Enerbio, dokonywania rejestracji na prowadzone przez Enerbio konferencje, jak również wskazuje zakres wykorzystywania plików cookies.

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest natomiast wyjaśnienie Państwu zasad i warunków, na jakich Enerbio przetwarza dane osobowe oraz wskazanie Państwu podstawowych praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Podkreślamy przy tym, że szczególną wagę poświęcamy ochronie danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, w tym również stosowanie należytej ochrony podczas projektowania nowych działań.

Nadmieniamy również, że w trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.

POLITYKA PRYWATNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest Enerbio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Kutnie wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ –pod nr KRS 0000323976 .

Kontakt z administratorem Państwa danych jest możliwy osobiście lub pisemnie pod adresem : Ul.Wschodnia 23 , 99-300 Kutno oraz via e-mail na adres: [email protected].
Poniżej wskazujemy podstawy prawne i cele przetwarzania Państwa danych osobowych przez administratora:

dobrowolnie zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – świadczenia usługi przesyłania newslettera Enerbio oraz rejestracji na prowadzone przez Enerbio konferencje i szkolenia, obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego oraz prowadzenie rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Enerbio,

konieczność przetwarzania danych dla potrzeb realizacji zawartej przez Enerbio umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – umowy doradcze, a także umowy uczestnictwa w szkoleniu lub konferencji, wymogi ustawowe, wynikające z obowiązujących przepisów prawa, tj. w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, np. przepisy podatkowe, konieczność przechowywania dokumentów księgowych, prowadzenie rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Enerbio (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

konieczność ochrony prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w tym obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego i udzielanie odpowiedzi na przesłane pytania, prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, cele analityczne, statystyczne, raportowanie, badanie satysfakcji klientów oraz dążenie do bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego ze stroną www.Enerbio.pl

Informacje dodatkowe dotyczące usługi newsletter:

Wskazujemy, że podanie przez Państwa danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do subskrypcji newslettera Enerbio jest dobrowolne, ale też niezbędne do jego otrzymywania. Dane osobowe podane przez Państwa przy subskrypcji w newsletterze będą przetwarzane przez Enerbio w zgodzie z przepisami prawa, w celu świadczenia usługi przesyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody i w celach określonych w treści tych zgody.

Informujemy również, że cofnięcie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych lub żądanie ich usunięcia będzie wiązało się zaprzestaniem świadczenia usługi newsletter.

Pozyskiwane przez Enerbio dane osobowe w zakresie subskrypcji w newsletterze wykorzystywane są wyłącznie do celu świadczenia usługi newslettera.

Podkreślamy również, że przysługują Państwu uprawnienia wskazane w pkt 11 i 12 poniżej.

Enerbio przysługuje także prawo przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych w celach wykonywania analiz oraz w celach marketingowych (bezpośredni marketing własny).

Informacje dodatkowe dotyczące rejestracji w konferencjach prowadzonych przez Enerbio oraz dotyczące obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego na portalu www.Enerbio.pl:

Wskazujemy, że podanie przez Państwa danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale też niezbędne do uczestnictwa w konferencji, w której wyrażają Państwo chęć udziału lub do obsługi zgłoszenia kontaktowego kierowanego do Enerbio przy wykorzystaniu formularza.

Dane osobowe podane przez Państwa przy rejestracji na konferencje lub w formularzu kontaktu będą przetwarzane przez Enerbio w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji i przeprowadzenia konferencji lub obsługi zgłoszeń kontaktowych na podstawie udzielonych zgód i w celach określonych w treści tych zgód (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podkreślamy również, że przysługują Państwu uprawnienia wskazane w pkt 11 i 12 poniżej.

Enerbio przysługuje także prawo przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych w celach wykonywania analiz oraz w celach marketingowych (bezpośredni marketing własny).

Czas przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej przesłankę przetwarzania tych danych osobowych przez administratora, dlatego informujemy, że:

  • jeśli Enerbio przetwarza dane osobowe na podstawie dobrowolnej zgody – okres przetwarzania danych trwa do momentu wycofania tej zgody (w tym w zakresie subskrypcji newslettera, rejestracji na konferencje, zgłoszenie za pomocą formularza kontaktowego),
  • jeśli Enerbio przetwarza dane osobowe w związku z zawartą umową – okres przetwarzania danych trwa do czasu zakończeniu jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
  • jeśli Enerbio przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu – okres przetwarzania trwa do momentu ustania tego uzasadnionego interesu (np. okres przedawnienia roszczeń) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą dalszemu przetwarzaniu jej danych, w sytuacjach jednak, gdy sprzeciw taki przysługuje,
  • jeśli Enerbio przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy,
  • Przypominamy również, iż aktywność zawodowa Enerbio koncentruje się w szczególności na działalności konsultingowej w zakresie pozyskiwania finansowania i rozliczania projektów unijnych oraz działalności szkoleniowej. Realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów obejmuje wszystkie czynności towarzyszące przygotowaniu i realizacji umów dotyczących pozyskiwania i rozliczenia projektów unijnych, roszczeń z tym związanych, konieczności udostępnienia informacji na rzecz właściwych instytucji oraz przekazywanie wszelkich istotnych informacji dotyczących oferowanych przez nas usług, jak również obsługę zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, prowadzenie rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Enerbio i prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usługi.

Informujemy również, że odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być także podmioty przetwarzające: banki, firmy księgowe, podatkowe, doradcy prawni, firmy informatyczne, jak również partnerzy handlowi, których oferta uzupełnia naszą, w tym nasi podwykonawcy. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być również osoby upoważnione przez administratora – pracownicy oraz współpracownicy oraz podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w takim zakresie, w jakim zostały pozyskane podczas prowadzenia przez Enerbio działalności gospodarczej z takich źródeł jak korespondencja biznesowa, zapytania i oferty handlowe oraz realizacja umów, subskrypcji newslettera, rejestracja na konferencje, prowadzenie rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Enerbio lub obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego – w celach i okresie wskazanych wyżej.

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza teren Polski, UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych.
Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Informujemy ponadto, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy [email protected].

Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.
Jednocześnie zapewniamy, że nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa.

Informujemy, ze niniejsza polityka prywatności może być zmieniana w szczególności w sytuacji, gdy niezbędne będzie to z uwagi na zmiany przepisów, wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane przy ochronie danych, zmiany technologii wykorzystywanej przez Enerbio do przetwarzania danych osobowych, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez Enerbio danych osobowych. Wszelkie zmiany polityki prywatności w przyszłości będą publikowane na portalu Enerbio.pl, w tym w drodze pojawiającego się na portalu okienka (pop-up window).