Energia cieplna

Energia cieplna

Opis działalności Sprzedającego:

Sprzedający prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dostawy energii elektrycznej
i cieplnej  produkowanej w jednostkach kogeneracyjnych opalanych biogazem.

Dostawa ciepła od źródła ciepła do węzła cieplnego w obiekcie Odbiorcy będzie realizowana za pośrednictwem przyłącza ciepłowniczego stanowiącego własność Sprzedającego. Ciepło będzie dostarczane w postaci wody gorącej.

Do rozliczeń za ciepło będzie służył układ pomiarowo-rozliczeniowy zabudowany przez Sprzedającego w węźle cieplnym Odbiorcy.

Parametry techniczne produktu:

  • woda gorąca o parametrach: 80/60°C,
  • dostępna moc cieplna:  1,1 MW
  • przewidywana ilość ciepła: 31 400 GJ/rok (8 720 MWh/rok)
  • zakładany czas dostawy ciepła: 8 000 h/rok

Opłaty za dostarczone ciepło:

Za ciepło dostarczone przez Sprzedającego do obiektu Odbiorcy pobierane będa opłaty:

1)   opłata za zamówioną moc – opłata roczna, stanowiąca iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz ceny za zamówioną moc cieplną w wysokości określonej w Taryfie Sprzedającego, pobierana
w 12 ratach miesięcznych,  wyrażona w złotych za MW,

2)   opłata za ciepło – opłata pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpi pobór ciepła
i stanowiąca iloczyn ilości dostarczonego ciepła ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz ceny ciepła w wysokości określonej w Taryfie Sprzedającego, wyrażona w złotych za GJ.