Projekt o numerze RPLD.04.01.02-10-0211/18 pt. „Budowa Biogazowni O Mocy Elektrycznej 0,499 MWe Produkowanej Z Biogazu Rolniczego Powstałego Z Masy Organicznej Zawartej W Biomasie Różnego Rodzaju”.

11 stycznia 2022

Projekt o numerze RPLD.04.01.02-10-0211/18 pt. „Budowa Biogazowni O Mocy Elektrycznej 0,499 MWe Produkowanej Z Biogazu Rolniczego Powstałego Z Masy Organicznej Zawartej W Biomasie Różnego Rodzaju”.

Enerbio Sp. z o.o. realizuje projekt o numerze RPLD.04.01.02-10-0211/18 pt. „Budowa Biogazowni O Mocy Elektrycznej 0,499 MWe Produkowanej Z Biogazu Rolniczego Powstałego Z Masy Organicznej Zawartej W Biomasie Różnego Rodzaju”.

Celem projektu jest budowa nowej biogazowni o mocy 0,499 MW energii elektrycznej i cieplnej, co wpłynie na zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt EU