Projekt o numerze POIR.01.01.01-00-2213/20 pt. „Innowacyjna technologia produkcji bioenergii z odpadów rolniczych”.

20 maja 2022

Projekt o numerze POIR.01.01.01-00-2213/20 pt. „Innowacyjna technologia produkcji bioenergii z odpadów rolniczych”.

Enerbio Eco Sp. z o.o. realizuje projekt o numerze POIR.01.01.01-00-2213/20 pt. „Innowacyjna technologia produkcji bioenergii z odpadów rolniczych”.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania – nowej technologii produkcji biometanu o zawartości metanu na poziomie 97% (obj.) z odpadów rolniczych w procesie fermentacji metanowej prowadzonej w warunkach termofilnych, możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej i przyczyniającego się do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – AGROTECH.

Projekt EU